Uitkomst bezinning ‘zingen in de eredienst’

Tijdens de gemeenteavond van 4 juli jl. heeft de kerkenraad zijn besluit over het zingen in de eredienst bekend gemaakt en toegelicht.

Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, geven we u in deze informatiebrief een samenvatting van de besluitvorming en de praktische invulling ervan.

Bezinningsproces

Bij het opstellen van het beleidsplan 2020-2024 heeft de kerkenraad van Bruchem besloten tot bezinning op het zingen in de eredienst.

Door de coronapandemie, het vertrek van ds. Van Zetten en het daarop volgende beroepingswerk is de bezinning pas in het najaar van 2021 weer opgepakt. In het voorjaar werd de gemeente bij de bezinning betrokken door:

 • een informatieve gemeenteavond op 10 februari 2022 over het thema: Zingen in de eredienst, waarin ds. J.A.W. Verhoeven een toelichting heeft gegeven op dit onderwerp;
 • informatieverstrekking op papier aan de gemeenteleden medio februari 2022;
 • een gemeenteavond op 24 maart 2022, waarop de kerkenraad een voorlopige denkrichting heeft gedeeld met de gemeente en iedereen gelegenheid kreeg om daar zijn of haar reactie op te geven.

Besluitvorming

De kerkenraad van Bruchem heeft de opbrengst van de gemeenteavond verzameld en besproken. Op 12 mei is besloten om in de uitgesproken denkrichting verder te gaan en hoe dat verder wordt uitgewerkt.

We willen een psalmenzingende gemeente blijven en bieden in de eredienst ook ruimte om naast de berijming van 1773, psalmen in een andere berijming te zingen en bijbels verantwoorde liederen. Om hieraan gestalte te geven zal, naast de psalmen van 1773, gebruik gemaakt worden van de psalmen en liederen uit de bundel Weerklank.

Praktische uitwerking

 • Voor de voorzang gebruiken we in de regel een psalm (berijming 1773) of een vers van de enige gezangen (schoolpsalm); bij sommige specifieke diensten zingen we één of enkele liederen (christelijke feestdagen, belijdenisdienst).
 • In de eredienst zingen we naast de voorzang minimaal drie psalmen uit de berijming 1773.
 • De (gast)voorganger kan maximaal twee psalmen/liederen uit Weerklank opgeven (niet verplicht).
 • Tijdens de schooldienst van bid- en dankdag zingen we de themaliederen in de dienst. Dit geldt ook de dienst ter afsluiting van de Vakantiebijbelweek.
 • De volgende liederen worden (zoals tot nu toe gebruikelijk) na de zegen gezongen, waarbij de voorganger er voortaan ook voor mag kiezen om dit lied in de liturgie vóór de zegen op te nemen:
  • Het ‘Ere zij God’ in de morgendienst van eerste kerstdag.
  • Het lied ‘U zij de glorie’ in de morgendienst van eerste paasdag.
  • Het ‘Lutherlied’ in de morgendienst van de zondag op of rond Hervormingsdag.
 • De zondag op of na Koningsdag zingen we het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus na de dienst.
 • Bij de belijdenisdienst (meestal tweede paasdag) blijft de voorzang een lied. Omdat het een gezamenlijke dienst betreft zullen er in de dienst psalmen uit de berijming van 1773 worden gezongen.
 • Gezamenlijke diensten Bruchem-Kerkwijk: eerste kerstdag avonddienst, dienst met openbare geloofsbelijdenis, dienst op tweede pinksterdag, twee avonddiensten in de zomerperiode. Tijdens deze diensten zingen we de psalmen van 1773.

Tijdpad en overige informatie

 • Invoeringsdatum: morgendienst van 25 september 2022 (opening winterwerk)
 • Elk adres kan kosteloos één Weerklankbundel van de kerkenraad krijgen door het inleveren van onderstaande antwoordstrook. U kunt ook het antwoordformulier hieronder invullen. Uiterlijke besteldatum is 1 augustus 2022. De verspreiding zal in september 2022 plaatsvinden.
 • Wilt u meer bundels hebben dan is het onder andere mogelijk om die te kopen bij de fam. Bragt te Bruchem (Boekenbruchem) voor de prijs van € 28,50.

Het is de wens en bede van de kerkenraad dat het genomen besluit bijdraagt aan de verheerlijking van Gods Naam en de opbouw van Zijn gemeente.

Met hartelijke groet,

Kerkenraad
Hervormde gemeente Bruchem


Aanvragen gratis bundel weerklank

Vul onderstaand formulier voor 1 augustus in om een gratis bundel Weerklank aan te vragen.