Kerkrentmeesters

Wat is de taak van een Kerkrentmeester?

Een lid van het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
 • het zorg dragen voor de geldwerving; het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
 • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
 • het beheren van de financiën van de gemeente; 
 • verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek; 
 • het beheren van de archieven van de gemeente.

Bruchem

Correspondentieadres

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bruchem
Veldleeuwerik 12
5314 DA BRUCHEM
kerkrentmeesters@hervormdbruchem.nl
Bankrekeningnummer: NL45RABO0373746938

Het college bestaat uit

 • C.L.J. den Otter, penningmeester
 • J.A. Baron, secretaris
 • B. van der Wal, voorzitter
 • A.C. Bragt
 • C. van Bruchem
 • C.J. Kesting
 • A.J. Haasakker

Organisten

 • Mevr. D. van den Bogerd-Westra
 • Dhr. J.E. van den Bogerd
 • Dhr. R.A.P. Bragt
 • Mevr. A.K.M van Bruchem
 • Dhr. C. van Bruchem
 • Dhr. J.C. Middelkoop

Kerkelijk Centrum

De door-de-weekse activiteiten, uitgaande van de Hervormde Gemeente, zoals vergaderingen, catechisaties, verenigings- en clubwerk vinden plaats in het gebouw Eben Haëzer, De Kosterijstraat 2, Bruchem, 0418-642871.
Ook worden daar meestal de rouwdiensten gehouden en worden zalen ook wel verhuurd voor het vieren van verjaardagen en het houden van recepties.

Meer informatie: Eben Haëzer

 

 

Ledenaantal

Eind 2023 had de Hervormde Gemeente Bruchem 663 leden waarvan 251 belijdende leden.

Activiteitencommissie

De belangrijkste activiteit van deze commissie is het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt. Eén keer per maand vindt er een inzameling van spullen plaats, maar ook tussendoor worden spullen thuis opgehaald. De spullen worden weer verkocht tijdens de inzameldagen en de  verkoopdagen, zoals de wintermarkt en de al genoemde rommelmarkt. De opbrengst van de rommelmarkt komt voor de helft ten goede aan diaconale en missionaire doelen zowel binnen als buiten de gemeente, terwijl de andere helft en de opbrengst van de wintermarkt vooral aangewend wordt voor instandhouding van de kerkelijke gebouwen.
Voor meer informatie klik hier.

Algemene Informatie

Vrijwillige bijdrage

De inkomsten van de kerk bestaan, naast de collecten, voor een aanzienlijk deel uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Aan alle gezinnen en personen boven de 18 jaar wordt gevraagd hieraan mee te doen. Dit naar draagkracht en in persoonlijke verantwoordelijkheid jegens de Gever van alle goed. De bijdrage kan overgemaakt worden op de rekening van het College van Kerkrentmeesters, bankrekeningnummer NL45RABO0373746938 van de Hervormde Gemeente te Bruchem of bankrekeningnummer NL20RABO0374344132 van de Hervormde Gemeente te Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert.

Solidariteitsbijdrage

Eén keer per jaar wordt er een solidariteitsbijdrage gevraagd als u belijdend lid of dooplid van 18 jaar en ouder bent. Per belijdend lid wordt de helft afgedragen aan het solidariteitsfonds van de Protestantse Kerk. Het andere deel is voor het werk in de eigen gemeente.

Verjaringsfonds

Alle jarige leden van de gemeenten krijgen op of omstreeks hun verjaardag een felicitatie namens de kerkelijke gemeente. Het is een goede gewoonte om uit dankbaarheid een bijdrage te schenken voor het werk van de kerk. Daarvoor is dit fonds opgericht. De leiding van dit werk is in Bruchem in handen van Geeke Westeneng, 06-36526822 en voor Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert wordt dit geregeld door mevr. A. van Veen, 0418-552866.

Collectebonnen/-munten

Zowel in Bruchem als in Kerkwijk-Delwijnen is het mogelijk op bepaalde momenten collectebonnen (Bruchem) of collectemunten (Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert) te kopen. De data en tijden worden steeds in de kerkbode en op de website onder Agenda vermeld. Er zijn bonnen/munten van € 0,60, € 0,90, € 1,20 en € 2,40.

Kerkwijk

Correspondentieadres

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert
Molenstraat 29
5315 AA Kerkwijk
kerkrentmeesters@hervormdkerkwijk.nl
Bankrekeningnummer: NL20RABO0374344132

Het college bestaat uit

 • G.C. van Verseveld, voorzitter
 • R. den Nederlanden, secretaris
 • E. van Diggelen
 • M.M.C. van Heijkop
 • E. van Maaren
 • J. Oomen
 • H.A.N. van der Steenhoven

Organisten

 • Mevr. M.G. Blokland-van Heijkop
 • Dhr. G.M. Blokland
 • Mevr. J. van der Steeg

Kerkelijk Centrum

De door-de-weekse activiteiten, uitgaande van de Hervormde Gemeente, zoals vergaderingen, catechisaties, verenigings- en clubwerk vinden plaats in het gebouw Pro Rege, Aalderwijksestraat 14, Kerkwijk, 0418-642242.
Ook worden daar rouwdiensten gehouden en wordt het gebouw verhuurd aan gemeenteleden voor het vieren van verjaardagen en het houden van recepties.
 

 

Ledenaantal

In 2023 had de Hervormde Gemeente Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 560 leden waarvan 185 belijdende leden.

Damescomité

Sinds de kerkrestauratie in 1956 is er een damescomité, dat ieder jaar actief is in het organiseren en houden van een verkoopdag ten behoeve van de kerk. Contactpersoon is mevr. A. van Diggelen-Kant.