ANBI gegevens Hervormde Gemeente Bruchem

De Hervormde Gemeente te Bruchem is aangemerkt als een ANBI-instelling.

A. Algemene Gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Bruchem
RSIN/Fiscaal nummer: 802773278
Nummer Kamer van Koophandel 76351823
Website adres: http://www.hervormdbruchem.nl
E-mail: scriba@hervormdbruchem.nl
Adres: Rondeel 16
Postcode: 5301 DD
Plaats: Zaltbommel

De Hervormde gemeente te Bruchem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Onze gemeente acht zich gebonden aan het gereformeerd belijden. Zij vormt een combinatie met de Hervormde Gemeente van Kerkwijk- Delwijnen-Nederhemert.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Bruchem.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 7 leden, van wie er drie tevens lid zijn van de kerkenraad. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Elders op de website vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u onder G aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in 2023. Daarnaast zijn de in 2020 en 2021 daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen opgenomen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Begroting 2023 Rekening 2021 Rekening 2020
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 13.525,- € 11.447,- € 9.806,-
Bijdragen kerkleden 114.800,- € 108.153,- € 108.466,-
Subsidies en overige bijdragen van derden 3.205,- € 3.205,- € 3.205,-
Incidentele baten € 0,- € 0,- € 19.500,- 
Totaal baten € 131.530,- € 122.805,- € 140.997,-
     
Lasten    
Bestedingen pastorale beroepskrachten   105.650,- € 80.440,- € 86.169,-
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.080,- € 1.732,- € 2.735,-
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6.600,- € 6.989,- € 7.890,-
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 24.355,- € 18.752,- € 23.949,-
Salarissen (koster, organist e.d.) 4.400,- € 4.316,- € 4.887,-
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 6.650,- € 6.012,- € 7.837,-
Lasten overige eigendommen en inventarissen 1.200,- € 1.403,- 1.079,-
Totaal lasten € 150.935,- € 119.644,- € 134.546,-
     
Resultaat (baten - lasten) € -19.405,- € 3.161,- € 6.431,-

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het werk in de gemeente. Daarnaast wordt in iedere kerkdienst gecollecteerd voor dit doel en worden diverse verkoopacties gehouden. De gemeente bezit enkele percelen landbouwgrond en heeft ook financiële reserves. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk in de gemeente. De gemeente ontvangt geen overheidssubsidie, behalve voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw. Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan pastoraat – voornamelijk de uitgaven voor de predikant - en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. De gemeente ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat - voornamelijk de uitgaven voor de predikant - en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (waaronder vergoedingen voor vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.